Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 23 czerwca 2015 roku w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału w Bielicach i Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kawęczynie odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego na kadencję 2015-2018 Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Nowo powołanym 26 członkom zostały wręczone nominacje podpisane przez Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Wiktora Szmulewicza – Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej, a także Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, oraz Pana prof. dra hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Nominacje członkom Mazowieckiego Zespołu PDO wręczyli Pani Beata Kowalska – Kierownik Wydziału Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Grzegorz Feliks Jaczewski – Wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, oraz Marcin Behnke i Stanisław Przystalski – zastępcy Dyrektora COBORU.

Przewodniczącą Zespołu została wybrana ponownie Pani Emilia Sekulska – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie, a zastępcami: Pan Grzegorz Jaczewski – Wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, Pan Mirosław Pojmaj – Główny hodowca Oddziału Laski firmy DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., oraz Pan Tadeusz Szymańczak – Rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Po informacji o zmianach w Krajowym Rejestrze w roku 2015 Zespól ustalił dobory oraz lokalizację doświadczeń PDO i doświadczeń rozpoznawczych z katalogu CCA dla zbóż ozimych w sezonie 2015/2016. W części organizacyjnej spotkania Zespół podjął uchwałę popierającą starania dyrekcji COBORU o zachowanie przez Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie użytkowanych obecnie pól doświadczalnych. Ostatnią częścią posiedzenia była lustracja doświadczeń prowadzonych na polach ZDOO w Kawęczynie ze szczególnym uwzględnieniem założonych w systemie PDO.