Dzień soi

W dniu 5 września 2019 roku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie po raz pierwszy zorganizowała ,,Dzień soi” w ramach ,,Inicjatywy Białkowej COBORU” w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kawęczynie na polach doświadczalnych zlokalizowanych w IHAR- PIB w Radzikowie.

Współorganizatorami imprezy był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji związanych z rolnictwem między innymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowieckiej Izby Rolniczej; samorządu – Starostwa Powiatu Warszawskiego- Zachodniego i Urzędu Miejskiego w Błoniu; uczniowie szkół, doradcy MODR, a przede wszystkim rolnicy.

Spotkanie składało się z dwóch części- konferencyjnej i polowej. Wykłady odbyły się w Centrum Szkoleniowym IHAR-PIB w Radzikowie. Pierwszy wykład „Areał uprawy, wielkość produkcji(świat, UE, kraj), kierunki hodowli i agrotechniczne aspekty uprawy soi” – wygłosił dr Lech Boros IHAR-PIB, drugi: „Inicjatywa Białkowa COBORU -doświadczalnictwo roślin bobowatych grubonasiennych i soi”- mgr inż. Agnieszka Osiecka COBORU, trzeci „Zwalczanie agrofagów w uprawie roślin bobowatych”- Janusz Sychowicz MODR O/Poświętne. Wykłady uzupełniały się wzajemnie były bardzo ciekawe i zostały z uwagą wysłuchane.

Po wykładach uczestnicy spotkania udali się na pole doświadczalne ZDOO gdzie mogli obejrzeć doświadczenia wykonywane w ramach „Inicjatywy białkowej COBORU”, w których badany jest zestaw odmian soi z pochodzących zarówno z Krajowego rejestru (KR), jak i ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) oraz specjalne poletkach demonstracyjne z odmianami zalecanymi do uprawy na terenie województwa mazowieckiego. Mogli również w namiotach wystawców: Euralis Nasiona, Prograin Zia oddział w Polsce, Saatbau Polska, Saaten Union Polska, Syngenta Polska dostać materiały dotyczące najnowszych odmian nie tylko soi lecz również pozostałych gatunków roślin rolniczych. Przedstawiciele firm hodowlanych szczegółowo przybliżyli charakterystykę wybranych odmian tych roślin. Również doradcy MODR jak i specjaliści stacji służyli informacjami na tematy dotyczące agrotechniki uprawy soi i bobowatych. W namiocie ZDOO dostępne były opracowania wyników doświadczeń wojewódzkich i krajowych. W imprezie uczestniczyło ponad 80 osób.

SDOO w Seroczynie składa serdeczne podziękowania współorganizatorom, wykładowcom, wystawcom oraz wszystkim uczestnikom za udział w Dniu soi.