Ogólnopolski pokaz polowy postępu genetycznego roślin uprawnych


W dniu 25 czerwca 2020 roku, na polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Kawęczynie zs. w Radzikowie i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB), odbył się „Ogólnopolski pokaz polowy postępu odmianowego roślin uprawnych” zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

W imprezie udział wzięli: Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, podsekretarz stanu MRiRW Jan Białkowski, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska Nina Dobrzyńska i jej zastępca Krzysztof Smaczyński, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski, Dyrektor IHAR-PIB – prof. Henryk Bujak, Dyrektor COBORU prof. Edward S. Gacek i jego zastępcy: mgr inż. Marcin Behnke i mgr Arkadiusz Sokołowski, Marian Sikora wiceprzewodniczący COPA-COGECA - Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO dr Jacek Rajewski i jego zastępca prof. Jerzy Grabiński, przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych z Przewodniczącym Stanisławem Kacperczykiem, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego z Dyrektorem MODR w Warszawie Sławomirem Piotrowskim, Prezesi Spółek Hodowli Roślin i Dyrektorzy Zakładów Doświadczalnych IHAR –PIB, przedstawiciele jednostek badawczych z otoczenia rolnictwa, z ramienia COBORU Kierownik Zakładu Badania WGO mgr inż. Józef Zych i Kierownik Pracowni Roślin Zbożowych mgr inż. Andrzej Najewski, a także przedstawiciele współorganizatora tj. ZDOO w Kawęczynie i SDOO w Seroczynie, oraz koledzy z innych SDOO.

Po wystąpieniu Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w którym odniósł się do bieżącej sytuacji w rolnictwie, wskazał na rolę nauki w kreowaniu oraz w ocenie postępu biologicznego w hodowli roślin, podkreślił duże znaczenie IHAR-PIB i COBORU dla polskiego rolnictwa, wystąpili gospodarze spotkania Prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor IHAR-PIB oraz Prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor COBORU.

Na poletkach doświadczalnych ZDOO w Kawęczynie prezentowane były następujące bloki tematyczne: Listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) zbóż jarych, soi i roślin bobowatych grubonasiennych, znaczenie odporności genetycznej odmian w poprawie zdrowotności roślin, sposoby zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych, odmiany zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę .

Ważnym celem pokazu polowego w Radzikowie było również przedstawienie osiągnięć badawczych IHAR-PIB w hodowli roślin oraz ich transferu do krajowych firm hodowlano-nasiennych. Zaprezentowane zostały aktualne prace badawczo-hodowlane Instytutu nad tworzeniem postępu genetycznego odmian roślin uprawnych.

Pokaz polowy wzbudził zainteresowanie Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz uczestników, o czym świadczyły liczne pytania do przedstawicieli IHAR-PIB i COBORU.