II Ogólnopolski Pokaz Polowy w Radzikowie

W dniu 24 czerwca 2021 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB (IHAR-PIB) odbył się II Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie, zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

W wydarzeniu udział wzięli: Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW – Pani Magdalena Maciejewska, jej zastępca Pan Bartosz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska – Pan Krzysztof Smaczyński, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pan Andrzej Chodkowski, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO – dr Jacek Rajewski, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych – Pan Stanisław Kacperczyk, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Pan Sławomir Piotrowski, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pani Katarzyna Boczek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie – Pan Andrzej Kiliański. Z COBORU w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor - prof. Henryk Bujak i jego zastępca mgr inż. Marcin Behnke, prof. Edward Gacek, mgr inż. Józef Zych i mgr inż. Andrzej Najewski oraz przedstawiciele współorganizatora tj. ZDOO w Kawęczynie i SDOO w Seroczynie, a także koledzy z innych SDOO/ZDOO.

Najpierw odbyła się część seminaryjna, którą poprowadził przedstawiciel COBORU mgr inż. Józef Zych. Na początku konferencji gospodarze spotkania prof. Magdalena Szechyńska-Hebda (p.o. Dyrektor IHAR-PIB) i prof. Henryk Bujak (Dyrektor COBORU) przywitali przybyłych. Następnie głosu zabrali: Pani Magdalena Maciejewska, Pan Stanisław Kacperczyk, Pani Katarzyna Boczek oraz Panu Sławomir Piotrowski.

W części referatowej, która obejmowała pięć wystąpień, Prof. dr hab. Henryk Bujak przedstawił znaczenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla praktyki rolniczej, a prof. dr hab. Edward Gacek założenia i efekty . „Inicjatywy białkowej COBORU”.

Następnie swoje wystąpienia zaprezentowali sponsorzy imprezy. Ze względu na wcześniejszą potężna ulewę nie mogła się odbyć wizytacja pól doświadczalnych. Z tego powodu polowe poletka pokazowe zostały omówione w sali konferencyjnej. Pracownicy IHAR-PIB przedstawili aktualny stan prac badawczo- hodowlanych Instytutu natomiast przedstawiciel COBORU zaprezentował bloki tematyczne na poletkach doświadczalnych ZDOO w Kawęczynie( Listy odmian zalecanych do uprawy zbóż jarych, soi i roślin bobowatych grubonasiennych, znaczenie odporności genetycznej odmian w poprawie zdrowotności roślin, sposoby zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych, odmiany zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę ).

II Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego w Radzikowie. Przemówienie Dyrektora COBORU prof. dr hab. Henryka Bujaka w tle. Na pierwszym planie goście.

Zebrani goście na II Ogólnopolskim Pokazie Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie.