RYS HISTORYCZNY


          Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie powstała w 1960r. Zlokalizowana była przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Seroczynie, na którego polach prowadzone były doświadczenia. Biuro oraz laboratorium stacji znajdowało się w pałacu przy pomieszczeniach administracji PGR.

          Od 1964 roku czynione były starania o wybudowanie nowych pomieszczeń dla stacji. W roku 1966 rozpoczęto budowę stodoły, budynku mieszkalno-biurowego i budynku gospodarczego na nowym miejscu przy obecnej ulicy Koszarowej. Budynki przekazano do użytku roku 1968r. Grunty orne zostały przekazane Stacji w użytkowanie w czerwcu 1986r. decyzją RG.7455/1/86 wydaną przez ówczesnego Naczelnika Gminy Wodynie.

          W różnych okresach SDOO w Seroczynie podlegała organizacyjnie pod stacje: Kawęczyn, Cicibór Duży i Łyski. W roku 2000 w związku z reorganizacja została Punktem Doświadczalnym w Seroczynie podlegającym organizacyjnie Stacji Doświadczalne Oceny Odmian w Kawęczynie, która była gospodarstwem pomocniczym Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

          Od roku 2011 w związku z ustawową likwidacją gospodarstw pomocniczych i przekształceniem COBORU w Agencję Wykonawczą, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie stała się oddziałem terenowym COBORU w województwie mazowieckim. Organizacyjnie podlega jej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie.

          W latach 1948-1950 Kawęczyn był Zakładem Doświadczalnym Oddziału Mazowieckiego Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W latach 1950-1962 Gospodarstwo Kawęczyn należało do Wojewódzkiego Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie.

          Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Kawęczynie została założona w 1952 roku przy PGR jako jednostka budżetowa. Od roku 1962 do 1975 pełniła funkcję Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian. Gospodarstwo Kawęczyn 1.07.1962 roku przejęte zostało przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa PWRN w Warszawie i przeznaczone na Gospodarstwo Pomocnicze WSDOO. Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Kawęczynie organizacyjnie podlegały w różnych okresach SOO Głogowa, Kościelec, Seroczyn, Zielona, Niegów, Przedwojewo.

          Po zmianie struktury administracji terenowej kraju, w roku 1975 , w miejsce 17 Wojewódzkich Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian powołano, dla hierarchicznego nadzoru, dziewięć Okręgowych Ośrodków Badania Odmian Roślin Uprawnych. W tym okresie SDOO Kawęczyn podlegało OOBORU w Chrząstowie. 1.07.1981 roku nastąpiła reorganizacja COBORU. Zlikwidowano Okręgowe Ośrodki. Dla wsparcia nadzoru merytorycznego nad działalnością stacji utworzono stanowiska inspektorów oceny odmian przy dziewięciu stacjach o przyznanym statusie Okręgowych Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian. Nadzór merytoryczny nad SDOO w Kawęczynie pełnił początkowo inspektor SDOO w Chrząstowie, później w Łyskach następnie od 1993 do 2004 roku inspektor SDOO w Lućmierzu.

           Od 2005 do 2010 roku Kawęczyn podlegał inspektorowi w Sulejowie a na chwilę obecną inspektorowi w Łyskach. Na przełomie lat 1994/1995 dokonano prywatyzacji części majątku Stacji tzw. mieszkaniówki i zorganizowano Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową w Kawęczynie. W 2000 roku na skutek reorganizacji administracyjnej kraju Stacja przejęła w zarządzanie i finansowanie Punkt Doświadczalny w Seroczynie. W roku 2003 grunty orne oraz budynki gospodarcze Agencja Nieruchomości Rolnej przekazała na własność Gminie Teresin. SDOO w Kawęczynie wydzierżawiła od Gminy Teresin 85,18 ha oraz budynki gospodarcze.

          Od 1.01.2011 decyzją COBORU Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Kawęczynie przekształcono w Zakład Doświadczalny Oceny Odmian podporządkowany Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie.