III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych


W dniu 14 czerwca 2022 roku, na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) oraz polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie odbył się III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie, zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

W imprezie udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Lech Antoni Kołakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin – Pan Krzysztof Smaczyński, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pan Andrzej Chodkowski, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO – dr Jacek Rajewski, Prezes Polskiej Izby Nasiennej Leszek Chmielnicki, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych - Pan Stanisław Kacperczyk, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie – Pan Andrzej Kilijański, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pani Katarzyna Boczek, oraz reprezentanci krajowych spółek hodowlanych, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i pracownicy IHAR-PIB. Z ramienia COBORU w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor - prof. Henryk Bujak, jego zastępcy mgr inż. Marcin Behnke i mgr inż. Arkadiusz Sokołowski, Dyrektor SDOO w Zybiszowie Marcin Włodarczyk oraz specjaliści z Centrali COBORU, SDOO w Seroczynie i ZDOO w Kawęczynie. W imprezie ogółem wzięło udział około 100 osób.

Po przywitaniu przybyłych przez dr. inż. Michała Rokickiego (Dyrektor IHAR-PIB) i prof. dr hab. Henryka Bujaka (Dyrektor COBORU) głos zabrał Sekretarz Stanu MRiRW Pan Lech Antoni Kołakowski. Dziękując za zaproszenie, podkreślił miedzy innymi znaczenie hodowli, nauki i doświadczalnictwa odmianowego dla naszego rolnictwa. W części konferencyjnej wystąpili m. in. dyrektorzy IHAR-PIB ( Michał Rokicki- „Odpowiedź nauki i hodowli roślin rolniczych na wyzwania zmieniającego się klimatu i założeń Zielonego Ładu”) i COBORU (Henryk Bujak – „Znaczenie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego dla praktyki rolniczej” oraz Marcin Behnke – „Ekologiczne doświadczalnictwo odmianowe COBORU”).

Następnie uczestnicy Pokazu Polowego udali się na pola doświadczalne. Na polu ZDOO w Kawęczynie na poletkach pokazowych prezentowane były odmiany nowo zarejestrowane i z list odmian zalecanych (LOZ) zbóż ozimych i jarych, soi i roślin bobowatych grubonasiennych oraz mieszanki odmianowe, gatunkowe i złożone populacje krzyżówkowe (sposoby zwiększania bioróżnorodności). Tematyką pokazu polowego ze strony IHAR-PIB był realizowany projekt ekologiczny, finansowany przez MRiRW, dotyczący opracowania metodyki produkcji nasiennej pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej orkisz dla gospodarstw ekologicznych.

Zdjęcia pierwsze wizytujących stoisko SDOO w Seroczynie przedstawicieli MRiRW , Dyrektora COBORU i pracowników SDOO w Seroczynie
Zdjęcia drugie wizytujących poletka demonstracyjne przedstawicieli MRiRW , IHAR, dyrektorów COBORU i  dyrektor SDOO w Seroczynie, pracownice ZDOO w Kawęczynie
Zdjęcia trzecie zdjęcie pamiątkowe z pola demonstracyjnego : Sekretarz Stanu w MRiRW Lech Kołakowski, Dyrektor COBORU Henryk Bujak, Dyrektor SDOO w Seroczynie Emilia Sekulska, Z-ca Dyrektor SDOO w Seroczynie Anna Faryn, Główna specjalistka ZDOO w Kawęczynie Wanda Chojnacka