III Krajowy Dzień Soi


W dniu 2 września 2022 roku na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) na polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie, odbył się „III Krajowy Dzień Soi” w ramach ,,Inicjatywy Białkowej COBORU”, zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie (MODR).

W imprezie udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin – Pan Krzysztof Smaczyński, Naczelnicy Wydziałów: Pani Dorota Urbanowska oraz Pani Małgorzata Woźniak; Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pan Andrzej Chodkowski; Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Pan Radosław Rybicki, Burmistrz Miasta i Gminy Błonie – Pan Zenon Reszka; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Soja – Pan Krystian Ambroziak; Prezes Agroyoumis – Pani Natalia Sibirtseva; Dyrektor IHAR-PIB w Radzikowie – Pan dr inż. Michał Rokicki; przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO – dr Jacek Rajewski, Dyrektorzy MODR z Oddziałów: Bielice – Pan Krzysztof Szumski, Poświętne – Pan Jarosław Grabowski oraz Siedlce – Pan Józef Jan Romańczuk; reprezentanci Instytutów Badawczych, Uczelni Wyższych, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownicy IHAR-PIB oraz uczniowie szkół rolniczych. Z ramienia COBORU w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor - prof. Henryk Bujak, jego zastępcy mgr inż. Marcin Behnke i mgr inż. Arkadiusz Sokołowski oraz inspektorzy COBORU i specjaliści z Centrali COBORU; Dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian z województw: podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. W imprezie ogółem wzięło udział ponad 130 osób.

Spotkanie otworzyli Dyrektor COBORU – prof. dr hab. Henryk Bujak oraz Dyrektor SDOO w Seroczynie Emilia Sekulska. Po przywitaniu głos zabrał Radosław Rybicki, który odczytał list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Część konferencyjna obejmowała cztery wystąpienia. Pan prof. dr hab. Henryk Bujak przedstawił założenia Inicjatywy białkowej COBORU. Pani mgr inż. Agnieszka Osiecka (Centrala COBORU) omówiła wyniki doświadczeń odmianowych z soją prowadzone w ramach Inicjatywy białkowej COBORU. Dr Lech Boros (IHAR-PIB Radzików) omówił znaczenie gospodarcze soi na świecie oraz możliwości jej uprawy i zagrożenia w Polsce a pani dr inż. Magdalena Wijata (SGGW Warszawa) przedstawiła plonowanie soi w różnych systemach uprawy.

Następnie uczestnicy III Krajowego Dnia Soi udali się na pole doświadczalne gdzie można było zobaczyć 45 odmian soi w doświadczeniu oraz odmiany soi z LOZ oraz nowozarejestrowane.

Uczestnicy zebrani na części wykładowej III Krajowego Dnia Soi w Radzikowie
Uczniowie zwiedzający stoiska wystawowe III Krajowego Dnia Soi w Radzikowie
Uczestnicy III Krajowego Dnia Soi w Radzikowie oglądający doświadczenie z soją na polu doświadczalnym